Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Thời hạn nộp tờ khai và báo cáo thuế năm 2021, chúng tôi xin lưu ý lại một trong các thông tin rất nhiều doanh nghiệp đang thực hiện sai đó là báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế tại công văn 617/TCT-CS, thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được quy định như sau:

Cơ sở phát hành hóa đơnThông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014Nghị định 123/2020/NĐ-CPngày 19/10/2020
     Thời hạn nộpBáo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý được nộp vào ngày 30 của tháng đầu của quý tiếp theo.VD:Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4;quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7,quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 vàquý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sauBáo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo.VD: Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4;quý II nộp chậm nhất là ngày 31/7,quý III nộp chậm nhất là ngày 31/10 vàquý IV nộp chậm nhất là ngày 31/01 của năm sau

Cần lưu ý thêm,

Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0). Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa phát hành hóa đơn thì không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Hướng dẫn tại công văn 77116/CT-TTHT

Khi nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn lên trang thuế điện tử thì sẽ chỉ nhận được thông báo tiếp nhận chứ không có thông báo chấp nhận báo cáo.

Trích dẫn Luật

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14:

Điều 44: 1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020

Điều 29. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ

Hàng quý, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.

Nguồn: ST

TCA Audit