Thay đổi cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT và thuế TNCN theo Nghị định 126/NĐ-CP

Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 5/12/2020 đã thay đổi cách xác định kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân so với luật cũ, chúng ta cần nắm được thay đổi này để xác định cho năm 2021 và các năm tiếp theo.

Xem thêm: Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Thay đổi cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT và thuế TNCN theo Nghị định 126/NĐ-CP

Theo quy định mới, áp dụng từ ngày 05/12/2020 như sau:

Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Chu kỳ ổn định trong 1 năm dương lịch.

> Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện kê khai thuế GTGT theo quý, được lựa chọn kê khai thuế TNCN theo tháng hoặc quý, Tổng cục thuế có công văn hướng doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế TNCN theo quý (công văn số 2393/TCT-DNNCN)

> Trường hợp một số doanh nghiệp chế xuất không kê khai thuế GTGT, thì theo 1 số hướng dẫn của cơ quan thuế sẽ kê khai thuế TNCN theo tháng. (công văn số 1022/CTHPH-TTHT)

> Trường hợp phải thay đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý thì phải gửi văn bản đề nghị quy định mẫu 01/ĐK-TĐKTT tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/ND-CP.

> Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện hoặc cơ quan thuế phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì:

– Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theovà  không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó.

– Nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/ND-CP và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

Tham khảo trích dẫn Luật

Điều 9 nghị định 126/NĐ-CP:

Điều 9. Tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

Tiêu chí khai thuế theo quý

a) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:

a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

a.2) Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

b) Khai thuế thu nhập cá nhân theo quý như sau:

b.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

b.2) Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

a) Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

b) Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý, Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

c) Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo. Người nộp thuế không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

d) Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số người nộp thuế đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.

Nguồn: ST

Đọc thêm: Doanh nghiệp không phát sinh trả lương có phải nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN tháng quý?

TCA Audit