Lùi thời hạn nộp tờ khai do dịch Covid-19

Việt Nam đã công bố dịch “Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra” từ năm 2020Thời gian gần đây, trước sự nghiêm trọng của dịch bệnh, nhiều tỉnh thành đã thực hiện giãn cách, cách ly xã hội. Như vậy, một trong các rủi ro tiềm tàng là doanh nghiệp có thể bị chậm nộp tờ khai thuế. Vậy hướng dẫn của cơ quan thuế về vấn đề này như thế nào?

Theo công văn số 2598/TCT-PC năm 2020, người nộp thuế thuộc trường hợp có địa điểm nằm trong vùng bị cách ly, cá nhân thuộc đối tượng bị cách ly theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước thì trong thời gian bị cách ly sẽ:

> Con trên 18 tuổi có được xem là người phụ thuộc giảm trừ thuế TNCN?

> Cách tính thuế – Kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn

Thời gian cách ly bao gồm cả thời gian cách ly toàn xã hội theo các vãn bản của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chỉnh phủ, cách ly theo vùng, khu vực theo quyết định của cơ quan chính quyền địa phương, cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan, nhà nước cỏ thẩm quyền

Lưu ý, nếu trong thời gian cách ly toàn xã hội, người nộp thuế vẫn được hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường thì không được áp dụng các gia hạn trên.

Cùng với đó, Cục thuế TP Hồ Chí Minh đã có công văn số 6770/CTTPHCM-KK khẳng định vấn đề tương tự.

Trước đó, theo công văn 28545/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội xin ý kiến Tổng Cục thuế có đề xuất 02 quan điểm và đề xuất của Cục Thuế TP Hà Nội là áp dụng theo Quan điểm 1

> Quan điểm 1: Sự kiện bất khả kháng được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong thời gian công bố dịch

> Quan điểm 2: Sự kiện bất khả kháng được hiểu theo nghĩa hẹp, chỉ bao gồm các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nằm trong vùng, khu vực bị cách ly, cách ly toàn xã hội; cá nhân bị cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cách ly toàn xã hội

Tuy nhiên, có thể thấy, công văn 2598/TCT-PC đã vận dụng quan điểm 2 nói trên.

Cơ sở pháp lý:

Quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định sổ 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

“Điểu 9. Nhũng trường hợp không xử phạt vi phạm hành chinh về thuế, hóa đơn:

Không xừ phạt vi phạm hành chỉnh về thuế, hóa đơn với các trường hợp không xử phạt vi phạm hanh chính theo quy định cùa pháp luật về xử lỷ vỉ phạm hành chỉnh”

Căn cứ khoản 14 Điều 2, khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định:

“14. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thế lường trước được và không thế khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép…”

Điều 11. Những trường hợp không xử phạt vỉ phạm hành chính

“Không xử phạt vi phạm hành chỉnh đối với cảc trường hợp sau đây:…4. Thực hiện hành vi vì phạm hành chỉnh do sự kiện bất khả khảng; ”

Căn cứ khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“Điều 156. Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cẩu giải quyêt việc dân sự

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là khoảng thời gian xảy ra một trong cấc sự kiện sau đây:

Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thế khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Trở ngại khách quan ỉà những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thế biết vê việc quyên, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thế thực hiện được quyển, nghĩa vụ dân sự của mình…”

–  Căn cứ Quỵết định số 447/QĐ-TTg ngày 1/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19

– Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; Công điện 914/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid 19 để thực hiện mục tiêu kép và công văn sô 1691/VPCP-KGVX ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc việc áp dụng Chỉ thị số 16./CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phù.

Nguồn: ST

TCA Audit