Đã ra văn bản xác nhận cho NGƯỜI LAO ĐỘNG thuộc DOANH NGHIỆP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tham gia lưu thông từ nhà đến nơi làm việc

Còn hoạt động mua bán vẫn chưa có hướng dẫn
_ Người dân vẫn tiếp tục thực hiện đi lại theo chỉ thị 16 nha

  • Nội dung văn bản yêu cầu NGƯỜI LAO ĐỘNG khi lưu thông bắt buộc phải có:
  • Phải đeo thẻ nhân viên hoặc có giấy xác nhận làm việc tại công ty ( giấy cty tự biên soạn )
  • Nếu có đồng phục CTY bắt buộc phải mặc đồng phục để nhận diện khi lưu thông qua các chốt
  • Sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng PC-covid để sử dụng mã QR và thể hiện lịch sử tiêm chủng, trường hợp không có điện thoại thì có thể xuất trình giấy xác nhận đã tiêm vắc sin ít nhất 1 mũi sau 14 ngày , hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh covid sau 6 tháng.
  • Văn bản đăng ký hoạt động trở lại:
  1. DN ngoài KCN dưới 100 lao động UBND cấp đăng ký hoạt động, trên 100 lao động Sở lao động cấp.
  2. Trong KCN ban quản lý KCN cấp

TCA Audit