TCA Audit

Văn Bản Pháp Luật

QUY ĐỊNH MỚI VỀ KHAI THUẾ TNCN

Sửa đổi quy định tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì vẫn phải khai thuế (điểm b Khoản 3 Điều 7 NĐ 126).

Xem thêm

TCA Audit